બાયોલોજી (Biology)
આદિકોષકેન્દ્રી કોષમાં કયા શિલ્પ (બંધારણીય) પ્રદેશનો અભાવ હોય છે ?

કોષઆવરણ
કોષકેન્દ્રપટલ
કોષરસીય પ્રદેશ
ઉપાંગો

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
અર્ધીકરણની કઈ અવસ્થામાં સમજાત રંગસૂત્રો છૂટા પડે જ્યારે તે રંગસૂત્રિકાઓ સેન્ટ્રોમિયર સાથે જોડાયેલી હોય છે ?

ભાજનાવસ્થા-II
ભાજનોત્તરાવસ્થા-I
ભાજનાવસ્થા-I
ભાજનોત્તરાવસ્થા-II

ANSWER EXPLANATION DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
ક્રમિક રીતે ઊંચા અને નીચા તાપમાને ઉત્સેચક પર થતી અસરનું સાચું જૂથ કયું ?

નિષ્ક્રિય અને નાશ
નિષ્ક્રિય અને વિનૈસર્ગીકૃત
વિનૈસર્ગીકૃત અને નિષ્ક્રિય
નાશ અને નિષ્ક્રિય

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
વૈજ્ઞાનિકો સજીવોનો ચોક્કસ અભ્યાસ થઇ શકે તે માટે કઈ પદ્ધતિ અગત્યની છે ?

વિતરણ પદ્ધતિ
સંગઠન પધ્ધતિ
વિતરણ પદ્ધતિ અને સંગઠન પધ્ધતિ
વર્ગીકરણ પદ્ધતિ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
ઉચ્ચકક્ષાની વનસ્પતિના હિતકણ આધારકમાં શું ધરાવે છે ?

અંધકાર-પ્રક્રિયાના ઉત્સેચક
પ્રકાશ-પ્રક્રિયાના ઉત્સેચક
ફૉસ્ફોરાયલેશનના ઉત્સેચક
આપેલ તમામ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
કઈ વનસ્પતિમાં જન્યુજનક વનસ્પતિદેહ પ્રહરિતા અથવા સીધા કે મુસાઈ છે ?

ફ્યુનારિયા
સેલાજીનેલા
મોરપીંછ
ઓરોકેરીયા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP