બાયોલોજી (Biology)
વનસ્પતિકોષમાં દ્વિતીય કોષદીવાલમાં કયાં દ્રવ્યોનું સ્થૂલન હોય છે ?

હેમીસેલ્યુલોઝ
સુબેરીન
આપેલ તમામ
લિગ્નિન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
આંતરકોષ વિભાજન એટલે___

સિનસીટીયમ
સાયનેપ્સિસ
ઈન્ટરકાઈનેસીસ
વ્યતિકરણ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
નીચે પૈકી કયું પ્રોટીન રોગપ્રતિકારક શક્તિનો ગુણધર્મ ધરાવે છે ?

ઈમ્યુનોગ્લોબ્યુલીન
આલ્બ્યુમીન
મેલેનીન
હિમોગ્લોબીન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
કોનાથી વિવિધ ભૌગોલિક વિસ્તારો, વનસ્પતિ સમૂહ અને પ્રાણીસમૂહ તૈયાર કરી શકાય છે ?

વર્ગીકરણ
ઓળખવિધિ
ભૌગોલિક વિતરણ
નામકરણ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
હાયલોનેમામાં કયા પ્રકારનું ફલન થાય છે ?

અંતઃફલન
બાહ્યફલન
આપેલ બંને
આપેલ પૈકી એક પણ નહીં

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
વનસ્પતિ ઉદ્યાન એ વનસ્પતિ સંગ્રહાલયથી નીચેની કઈ બાબતે જુદો પડે છે ?

સંશોધનથી
વર્ગીકરણથી
વનસ્પતિના સંગ્રહની બાબતે
પુસ્તકાલયથી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP