બાયોલોજી (Biology)
ગોલ્ગીકાય ક્યાં દ્રવ્યોનું સંશ્લેષણ સ્થાન છે ?

ગ્લાયકોપ્રોટીન્સ
ગ્લાયકોલ
ગ્લાયકોલિપિડ
આપેલ તમામ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
વનસ્પતિ ઉદ્યાન અને પ્રાણીઉદ્યાન એટલે...

સ્થાનિક વનસ્પતિ અને સ્થાનિક પ્રાણીઓનો સંગ્રહ
વિદેશી જીવંત જાતિઓનો સંગ્રહ
સ્થાનિક જીવંત જાતિઓનો સંગ્રહ
સ્થાનિક અને વિદેશી જીવંત જાતિઓનો સંગ્રહ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
ઉત્સેચકીય પ્રક્રિયા કોના દ્વારા અવરોધક બને.

પ્રક્રિયક
ઉત્સેચક
અંતીમનીપજ
તાપમાન વધારો

ANSWER EXPLANATION DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
હરિતકણ પર્ણની કઈ રચનામાં આવેલાં હોય છે ?

અધિસ્તર
મધ્યપર્ણપેશી
આપેલ તમામ
અધઃસ્તર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
સજીવના દેહનાં તંત્રોમાં અવ્યવસ્થાની માત્રા ક્યારે વધી જાય ?

શક્તિના વહન દરમિયાન
શક્તિના વિશેષણ દરમિયાન
શક્તિના રૂપાંતરણ દરમિયાન
શક્તિના વપરાશ દરમિયાન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP