બાયોલોજી (Biology)
નીચેનામાંથી શેમાં વર્ગીકરણનો ઉલ્લેખ થયો છે ?

સુશ્રુતસંહિતા
આયુર્વેદ
યજુર્વેદ
મનુરચિત ગ્રંથ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
વર્ગીકરણવિદ્યાના અભ્યાસાર્થી પાસે કેવાં સાધનો હોવાં જોઈએ ?

બાયનોક્યુલર, કાતર, કાગળ, ખુરશી
કૅમેરા, કાગળ, કટર, કોથળા
બાયનોક્યુલર, કૅમેરા, કટર, ફોરસેપ, થેલા
બાયનોક્યુલર, કટર, ફોરસેપ, છત્રી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
અલભ્ય જનીનોની જાળવણી માટે કઈ વ્યવસ્થા હોય છે ?

બીજ બેંક
જનીન બેંક
બીજ નિધિ
જર્મપ્લાઝમ બેંક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP