બાયોલોજી (Biology)
ચયાપચય ક્રિયામાં અપચય ક્રિયા એટલે શું ?

વિઘટનાત્મક પ્રક્રિયા
વિકાસાત્મક પ્રક્રિયા
વિભેદિત પ્રક્રિયા
સજૅનાત્મક પ્રક્રિયા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
ATP ના નિર્માણ સાથે કઈ અંગિકા સંકળાયેલ છે ?

રિબોઝોમ્સ
કણાભસૂત્ર
ગોલ્ગીકાય
હરિતકણ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
અશ્મિભૂત ત્રિઅંગી વનસ્પતિ કઈ છે ?

બેનીટાઈટિસ
રહાનિયા
સેલાજીનેલા
હંસરાજ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
દ્વિનામી નામકરણ પદ્ધતિ કોણે વિકસાવી ?

હકસલી
એરિસ્ટોટલ
કેરોલસ લિનિયસ
બેન્થમ અને હુકર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
કયા સમુદાયનાં પ્રાણીઓ દ્વિગર્ભસ્તરીય આયોજન ધરાવે છે ?

પૃથુકૃમી
સંધિપાદ
નુપૂરક
કોષ્ઠાત્રિ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP