બાયોલોજી (Biology)
કોષમાં પેપ્ટાઇડનું સંશ્લેષણ ક્યાં થાય છે.

કણાભસૂત્ર
લાઇસોઝોમ
રિબોઝોમ
હરિતકણ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
ક્ષેત્ર-અભ્યાસ માટે જંગલો, પર્વતો, મેદાનો, તૃણપ્રદેશો, ઝરણાં, તળાવ, દરિયા જેવાં સ્થળોને શું કહેવામાં આવે છે ?

કુદરતી ખજાનો
કુદરતી પરિબળો
ખુલ્લું નિવસનતંત્ર
ખુલ્લી કિતાબ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
બે મુક્ત રીબોન્યુક્લિઓટાઈડ એકમો એકબીજા સાથે કયા બંધથી જોડાય છે ?

પેપ્ટાઈડ બંધ
સહસંયોજક બંધ
ફૉસ્ફોડાય એસ્ટર બંધ
હાઈડ્રોજન બંધ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
સજીવોમાં વિવિધ પ્રકારની જૈવરાસાયણિક ક્રિયાઓ ક્યાં ચાલતી જોવા મળે છે ?

કોષરસમાં
મગજમાં
કોષમાં
રુધિરરસમાં

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP