બાયોલોજી (Biology)
કાચવત્ કાસ્થિના બંધારણમાં રહેલું ખનીજ તત્ત્વ કયું છે ?

ઝીંક
સોડિયમ
ફોસ્ફરસ
સલ્ફર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
અલભ્ય જનીનોની જાળવણી માટે શું વિકસાવાય છે ?

હર્બેરીયમ
ગ્રીનહાઉસ
જનીન બેંક
પુસ્તકાલય

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
પટલમય રચના ધરાવતી અંગિકા કઈ છે ?

કણાભસૂત્ર
આપેલ તમામ
હરિતકણ
ગોલ્ગીકાય

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
નીચે પૈકી કયા કુદરતી ઘટકમાં સેલ્યુલોઝ મોટા જથ્થામાં રહેલો છે ?

ફળનો ગર
કપાસના તંતુ
લાકડું
ઘઉં

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
ગ્રામ પોઝિટિવ અને ગ્રામ નેગેટિવ બૅક્ટેરિયામાં અનુક્રમે કોનો સમાવેશ થાય છે ?

હેલોફિલ્સ, મિથેનોઝેન્સ
સ્પાઈરોકીટ, ફર્મિક્યુટ્સ
ફર્મિક્યુટસ્, સ્પાઈરોકીટ
સાયનો બૅક્ટેરિયા, સ્પાઇરોકીટ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
સંકોચનશીલતાનો ગુણધર્મ ન ધરાવતું હોય એવું પ્રોટીન નીચે પૈકી કયું છે ?

એક્ટિન
માયોસીન
ગ્લોબ્યુલર
ગ્લોબ્યુલીન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP