બાયોલોજી (Biology)
કણાભસૂત્રનો વ્યાસ અને લંબાઈ અનુક્રમે કેટલી હોય છે ?

0.2 - 1.0 μ અને 1.0 - 4.1 μ
1.0 - 4.1 μ અને 0.2 - 1.0 μ
2.0 - 0.1 μ અને 0.1 - 1.4 μ
4 μ અને 3 - 5 μ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
પ્રોટીસ્ટા નિર્માણાધીન જીવનના કયા સ્વરૂપમાં દ્રશ્યમાન થાય છે ?

ચલિત વનસ્પતિ
અચલિત વનસ્પતિ અને ચલિત પ્રાણીઓ
ચલિત પ્રાણીઓ
અચલિત વનસ્પતિ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP