બાયોલોજી (Biology)
સોડિયમ અને ક્લોરિનની ક્રમિક અગત્ય ધરાવતું સાચું જૂથ કયું ?

આસૃતિદાબ જાળવણી અને રુધિરમાં જલનિયમન
pH ની જાળવણી અને કોષવિભાજન
CO2 નું વહન અને આસૃતિદાબ જાળવણી
હિમોસાયનીનના બંધારણ અને CO2 નું વહન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
લોકપ્રાયોજિત ગૅલેરી એટલે...

ઇથેનોગૅલેરી
અશ્મિગૅલેરી
પૃષ્ઠવંશી ગૅલેરી
કંકાલગૅલેરી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
અંતઃકંકાલ અસ્થિનું બનેલું હોય તેવાં પ્રાણીઓ ક્યાં છે ?

શાર્ક - રે - ફિશ
લેબિયો - કટલા
લેબિયો - રે - ફિશ
શાર્ક - સમુદ્રઘોડો

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
નીચે પૈકી કયો ઘટક ડાયસેકેરાઈડ નથી ?

ગેલેક્ટોઝ
માલ્ટોઝ
સુક્રોઝ
લેક્ટોઝ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
અંગિકાઓના પટલમાં કયું લિપિડ હાજર છે ?

ગ્લાયકોલિપિડ
લિપોપ્રોટીન
ટ્રાયગ્લિસરાઈડ
ફૉસ્ફોલિપિડ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP