કમ્પ્યુટર (Computer)
BCC નું પૂરું નામ જણાવો.

બ્લેક કાર્બન કોપી
બ્લાઇન્ડ કાર્બન કોપી
બ્લાઇન્ડ કાર્બન કાર
બ્લાઇન્ડ કાર્ડ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
માઈકોસોફ્ટ સ્થાપકનું નામ જણાવો.

વોરન બફેટ
નારાયણ મૂર્તિ
લેરી પેજ
બિલ ગેટ્સ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP