બાયોલોજી (Biology)
વનસ્પતિની કોષદીવાલમાં રહેલી શર્કરા કઈ ?

મોનોસૅકેરાઈડ
હેક્સોઝ
પોલિસૅકૅરાઈડ
ડાયસેકૅરાઈડ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
પ્યુરિન નાઈટ્રોજન બેઈઝની સાચી જોડ કઈ ?

સાયટોસીન, થાયમિન
એડેનીન, સાયટોસીન
એડેનીન, ગ્વાનીન
એડેનીન, થાયમિન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
બહુકોષકેન્દ્રકી પરિસ્થિતિ સર્જાય છે કારણ કે,

તેમાં અંત્યાવસ્થા આવતી નથી.
તેમાં કોષકેન્દ્ર વિભાજન થતું નથી.
તેમાં કોષ વારંવાર વિભાજન પામે છે.
તેમાં કોષરવિભાજન થતું નથી.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
લિપિડ માટે ઉત્તમ દ્રાવક સાચું જૂથ કયું ?

ક્લોરૉફોર્મ, બેન્ઝીન, ઈથર
આલ્કોહોલ, HCL, ઈથર
આલ્કોહોલ, પાણી, બેન્ઝીન
પાણી, ક્લોરોફોર્મ, આલ્કોહોલ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
સૂક્ષ્મ જૈવિક અણુ એટલે,

એક હજાર ડાલ્ટન કરતાં ઓછો અણુભાર ધરાવતા અણુ.
એક હજાર ડાલ્ટન કરતાં વધુ અણુભાર ધરાવતા અણુ.
જેના બંધારણમાં એકથી વધુ અણુ હોય તેવા અણુ.
જેના બંધારણમાં ફક્ત એક જ અણુ હોય તેવા અણુ.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP