બાયોલોજી (Biology)
કોષરસપટલ દ્વારા કયા પ્રકારનું વહન થાય છે ?

આપેલ તમામ
સાદું પ્રસરણ
સક્રિય વહન
અનુકૂલિત પ્રસરણ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
કઈ અંગિકા કોષના શક્તિઘર તરીકે ઓળખાય છે ?

રિબોઝોમ્સ
હરિતકણ
કણાભસૂત્ર
લાઈસોઝોમ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
ભાજનોત્તરાવસ્થા દરમિયાન થતી ઘટના કઈ છે ?

રંગસૂત્ર વિષુવવૃત્તીય તલ રચે છે.
રંગસૂત્ર સમગ્ર કોષ વિસ્તારમાં પથરાય.
સેન્ટ્રોમિયર વિભાજિત થઈ રંગસૂત્રિકા છૂટી પડી વિરુદ્ધ ધ્રુવ પર ગોઠવાય.
રંગસૂત્ર રંગસૂત્ર દ્રવ્યમાં ફેરવાય.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
વર્ગીકરણ વિદ્યાના પિતા....

કેરોલસ લિનિયસ
એરિસ્ટોટલ
વ્હીટેકર
હકસલી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP