બાયોલોજી (Biology)
એમિનોએસિડ શેમાંથી નિર્માણ પામે છે ?

ફેટીઍસિડ
પ્રોટીન
આવશ્યક તેલ
α - કિટોઍસિડ

ANSWER EXPLANATION DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
સજીવોના સંગઠન સ્તરનો સાચો ક્રમ દર્શાવે છે.....

મહાઅણુ-કોષ-અંગતંત્ર-દેહ
પેશી-કોષ-અંગ-દેહ
કોષ-અંગતંત્ર-પેશી -દેહ
અંગિકા-અંગ-પેશી-દેહ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
લિગેઝિસ ઉત્સેચક શક્તિ ક્યાંથી ઉપયોગમાં લે છે ?

GTP ના પાપરોફોસ્ફેટ બંધમાંથી
ATP ના પાયરોફોસ્ફેટ બંધમાંથી
GDP ના પાયરોફોસ્ફેટ બંધમાંથી
AMP ના પાયરોફોસ્ફેટ બંધમાંથી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP