બાયોલોજી (Biology)
મધમાખીઓની વસાહતમાં કુલ કેટલી કામદાર માખી હોય છે.

40,000 થી 50,000
40,000 થી 60,000
30,000 થી 60,000
30,000 થી 50,000

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
નામકરણ કરનાર સંશોધકના નામનો ઉલ્લેખ કોના પછી એને કઈ રીતે થાય ?

પ્રજાતિ અને મોટી લિપિ
જાતિ અને સંક્ષિપ્ત
પ્રજાતિ અને સંક્ષિપ્ત
જાતિ અને નાની લિપિ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
ન્યુક્લિઈક ઍસિડ માટે ખોટું શું છે ?

Z-DNA ના વળાંકમાં 12 - બેઈઝ હોય છે.
અમુક વાઈરસમાં DNA ની એક શૃંખલા હોય છે.
β-DNA એક કુંતલની લંબાઈ 45A° છે.
RNA કેટલીક વાર દ્વિશંખલા ધરાવે.

ANSWER EXPLANATION DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
ન્યુક્લેઈન ___

ન્યુક્લિઈક ઍસિડ + પ્રોટીન
નિર્બળ એસિડ + નિર્બળ પ્રોટીન
ન્યુક્લિઈક ઍસિડ
રંગસૂત્ર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP