સમાનાર્થી / પર્યાયવાચી (Synonyms)
નીચે આપેલા શબ્દનો સાચો સમાનાર્થી શબ્દ જણાવો.
નિપાત

આશ્ચર્ય પમાડે તે
ચપટી વગાડવી તે
પાંદડા વગરનું હોય તે
જેનું મૂળ હોય તેવો શબ્દ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP