સમાનાર્થી / પર્યાયવાચી (Synonyms)
નીચે જણાવેલ શબ્દનો અર્થ દર્શાવો.
ઈસ્કોતરો

ચબુતરાનો ઉપરનો ભાગ
ગામના મુખાયાનો દંડ
ચોરા ઉપરનો ખાટલો
જૂની લાકડાની પેટી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP