ભૌતિક વિજ્ઞાન (Physics)
AFM નું પૂરું નામ જણાવો.

એટમિક ફાયર માઇક્રોસ્કોપ
ઑટોમેટિક ફોર્સ માઇક્રોસ્કોપ
ઍટમિક ફોર્સ મિરર
ઍટમિક ફોર્સ માઇક્રોસ્કોપ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP