શબ્દભેદ
નીચે આપેલા અર્થભેદ : શબ્દભેદમાંથી ખાટો વિકલ્પ શોધો.

સહજ - સ્વાભાવિક
સહેજ – સહાય
સાન - ઈશારો
શાન - ભભકો

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

શબ્દભેદ
નીચે જણાવેલ શબ્દનો અર્થ (શબ્દ-સમજૂતી) દર્શાવો.
'વિ૨જ'

સ્વચ્છ
અતિસુક્ષ્મ
છૂટું પાડેલું
વિરાટ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

શબ્દભેદ
નીચે જણાવેલ શબ્દનો અર્થ (શબ્દ-સમજૂતી) દર્શાવો.
'ચળીતર'

ચાળેલું ભૂસું
અવળચંડો માણસ
ગામનો છેવાડાનો ભાગ
ચરિત્ર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

શબ્દભેદ
નીચે આપેલા અર્થભેદ : શબ્દભેદમાંથી ખોટો વિકલ્પ શોધો.

વીરાંગના – બહાદુર સ્ત્રી
વારાંગના - ગણિકા
વધુ – પત્ની
વઘૂ - વહુ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

શબ્દભેદ
'ચક્ષુ:શ્રવા' કોને કહેવાય ?

કાનથી બહેરો, આંખોથી અંધ
કાન અને આંખોથી પારખનાર
આંખોથી સાંભળનાર
કાનથી સાંભળનાર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

શબ્દભેદ
નીચે આપેલા અથભેદ : શબ્દભેદમાંથી ખોટો વિકલ્પ શોધો :

સફળ – સાર્થક
સફર - રસ્તો
લક્ષ્ય – ધ્યેય
લક્ષ – લાખ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP