શબ્દભેદ
નીચે આપેલા અર્થભેદ : શબ્દભેદમાંથી ખોટો વિકલ્પ શોધો.

વારાંગના - ગણિકા
વીરાંગના – બહાદુર સ્ત્રી
વઘૂ - વહુ
વધુ – પત્ની

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

શબ્દભેદ
નીચે આપેલા અર્થભેદ : શબ્દભેદમાંથી ખાટો વિક્લ્પ શોધો.

પાવન – શુચિ
પાવક – અગ્નિ
ઉપાહાર – ટીમણ
ઉપહાર – અલ્પાહાર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

શબ્દભેદ
આપેલ શબ્દનો અર્થ (શબ્દ સમજૂતી) દર્શાવો. - ટીપણું

સુપડું
ટીપવું
ટોપલુ
પંચાંગ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

શબ્દભેદ
નીચે આપેલા અર્થભેદ : શબ્દભેદમાંથી ખોટો વિકલ્પ શોધો.

સફર – રસ્તો
લક્ષ્ય – ધ્યેય
લક્ષ – લાખ
સફળ – સાર્થક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

શબ્દભેદ
આપેલ શબ્દનો અર્થ (શબ્દ સમજૂતી) દર્શાવો. - સરિત

અંધારુ
પૃથ્વી
સૂર્ય
નદી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

શબ્દભેદ
નીચે આપેલા અથભેદ : શબ્દભેદમાંથી ખોટો વિકલ્પ શોધો :

સફર - રસ્તો
લક્ષ – લાખ
લક્ષ્ય – ધ્યેય
સફળ – સાર્થક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP