ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
મહોરાના માણસ એટલે શું ?

જેનું સાચું વ્યક્તિત્વ બહાર ન આવે તે વ્યક્તિ
કોઈ વ્યક્તિના પ્રતિનિધિ
પડદા પાછળ રહીને કામ કરતો માણસ
સોનમહોર જેવા મૂલ્યવાન વ્યક્તિ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
નીચેનામાંથી દર્શક સર્વનામવાળું વાક્ય ઓળખી બતાવો.

જેવું કરશો તેવું પામશો
પેલું મારું ગામ છે.
મને બોલવું ગમતું નથી
કોણ પડ્યું ?

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP