ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
સિન્ધૂર્મિની નીચેના પૈકી કઈ સંધિ સાચી છે ?

સિન્ધુ + ઉર્મિ
સિન્ધૂ +ઉર્મિ
સિન્ધૂ + ઉર્મિ
સિન્ધુ + ઊર્મિ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP