તળપદા
નીચે આપેલ તળપદા શબ્દનું શિષ્ટ રૂપ વિકલ્પમાંથી શોધો. : ચૂવું

ટપકવું
ટપવું
શોષણ
ચૂસવું

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

તળપદા
તળપદા શબ્દનું શિષ્ટરૂપ આપો : દોગામી

વિદ્વાન
દગો
દુર્ગામી
બેગાઉ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

તળપદા
નીચે આપેલ તળપદા શબ્દનું શિષ્ટરૂપ વિકલ્પમાંથી શોધો. : 'દડબું'

રડવું
પડિયો
ઢેફું
લચકો

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

તળપદા
નીચે આપેલા તળપદા શબ્દનું શિષ્ટરૂપ વિકલ્પમાંથી શોધો. - પિશુન

પશુ
સુંદર
વિસામો
કઠોર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

તળપદા
તળપદા શબ્દનું શિષ્ટરૂપ આપો : શંખ

સૂરીલુ
આંખ
મુર્ખ
અવાજ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

તળપદા
તળપદા શબ્દનું શિષ્ટરૂપ આપો. : આળિયો

અળસિયું
આળસ
કાકડી
આરોપ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP