તળપદા
નીચે આપેલ સાચા તળપદા શબ્દનો શિષ્ટ શબ્દ લખો. : હાંકડી

લારી
સાંકડી
દુકાન
ખોલી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

તળપદા
નીચે આપેલ તળપદા શબ્દનું શિષ્ટરૂપ વિકલ્પમાંથી શોધો. : ઢોચકી

પાશેરો
હાંડલું
વાઢી
દોણી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

તળપદા
નીચે આપેલ તળપદા શબ્દનું શિષ્ટરૂપ વિકલ્પમાંથી શોધો. : ત્રંબાળું

ત્રાસુ
ત્રાજવું
પીત્તળનું મોટું તપેલું
તરભાણું

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

તળપદા
નીચે આપેલ તળપદા શબ્દનું શિષ્ટ રૂપ વિકલ્પમાંથી શોધો. : એમાન

માન
શ્રદ્ધા
નમાન
હમણાં

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

તળપદા
નીચે આપેલ તળપદા શબ્દનું શિષ્ટ રૂપ વિકલ્પમાંથી શોધો. : લેખું

લાખ
લખવું
હિસાબ
લડવું

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

તળપદા
નીચે આપેલ તળપદા શબ્દનું શિષ્ટ રૂપ વિકલ્પમાંથી શોધા. : પતિયાર

પતિનો યાર
પત્ની
વિશ્વાસ
પતવાર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP