ભારતનું બંધારણ (Constitution Of India)
નીચેના પૈકી ભારતના બંધારણની કઈ જોગવાઈઓ ‘સંઘ અને રાજ્ય હેઠળની સેવાઓ' બાબતે છે ?

અનુચ્છેદ-348-351
અનુચ્છેદ-308-323
અનુચ્છેદ-308-329
અનુચ્છેદ-148-151

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ભારતનું બંધારણ (Constitution Of India)
મૌલિક અધિકારોની રક્ષણની વ્યવસ્થા કયા અનુચ્છેદ અંતર્ગત કરવામાં આવી છે ?

અનુચ્છેદ 32
અનુચ્છેદ 35
અનુચ્છેદ 36
અનુચ્છેદ 23

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ભારતનું બંધારણ (Constitution Of India)
સર્વોચ્ચ અદાલતના પ્રથમ ગુજરાતી મુખ્ય ન્યાયાધીશનું નામ શું હતું ?

પી.એન. ભગવતી
હરિલાલ જે. કણિયા
એસ.પી. ભરૂચા
પ્રકાશભઈ ઠક્કર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP