ભૌતિક વિજ્ઞાન (Physics)
ESRનું પૂરું નામ જણાવો.

ઇલેક્ટ્રિક સ્પિન રેઝોનન્સ
ઇલેક્ટ્રોન સ્પિન રેઝોનન્સ
ઇલેક્ટ્રોન સ્પિન રેન્જ
ઇલેક્ટ્રિક સ્પેશ રડાર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ભૌતિક વિજ્ઞાન (Physics)
t સમયે કણે કાપેલું અંતર x નીચેના સૂત્ર દ્વારા મળે છે. x = v0/k [1 – ekt] જ્યાં v0 = પ્રારંભિક વેગ છે. તો અચળાંક kનું પારિમાણિક સૂત્ર ___ થાય.

M⁰L⁰T¹
M⁰L⁰T-1
M⁰L-1
M⁰L¹T⁰

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ભૌતિક વિજ્ઞાન (Physics)
અવકાશ એ સમદિગ્ધર્મી છે, જેના પરિણામસ્વરૂપે સંરક્ષણનો કયો નિયમ મળે છે ?

વિદ્યુતભારના સંરક્ષણનો નિયમ
ઊર્જા સંરક્ષણનો નિયમ
કોણીય વેગમાનના સંરક્ષણનો નિયમ
રેખીય વેગમાનના સંરક્ષણનો નિયમ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP