ભૌતિક વિજ્ઞાન (Physics)
બ્રહ્માંડ શાનું બનેલું છે ?

દ્રવ્ય અને વિકિરણ
શૂન્યાવકાશ
માત્ર વિકિરણ
માત્ર દ્રવ્ય

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP