વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી (Science and Technology)
સ્ટૈટેલાઈટ વિક્સાવવાનું કાર્ય કઈ કંપની દ્વારા થઈ રહ્યું છે ?

સૈસ વાયર
ઓર્બિટલ સાઈન્સ
સ્પેસ એક્સ
વર્જિન ગેલેકિટક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી (Science and Technology)
IRNSS દ્વારા ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવનારી પ્રતિબંધિત સેવા (Restricted Service) હેઠળ કેટલા ભૌગોલિક અંતર સુધીની નિશ્ચિત માહિતિઓ પૂરી પાડવામાં આવનારી છે ?

20 મીટર
10 સેમી
1 મીટર
2 મીટર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી (Science and Technology)
'આધાર’ વિશે ખરા વિધાનો જણાવો.

આપેલ બંને
આધાર ભારતના રહેવાસી તરીકેનો પૂરાવો ગણી શકાય.
આપેલ પૈકી કોઈ નહીં
આધાર 14 અંકની સંખ્યા છે.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી (Science and Technology)
‘‘હિંદુ રસાયણશાસ્ત્રનો ઈતિહાસ’’ની રચના કોણે કરી હતી ?

જગદીશચંદ્ર બોઝ
સર પ્રફુલ્લચંદ્ર રે
ડો.મેઘનાદ સાહા
ડો.મહેન્દ્રલાલ સરકાર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP