વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી (Science and Technology)
નીચેના પૈકી ખરા વિધાનો પસંદ કરો.

અગ્નિ બેલેસ્ટિક મિસાઈલ છે.
બેલેસ્ટિક મિસાઈલ પોતાના ટાર્ગેટ પીછો કરી શકવા સક્ષમ છે.
આપેલ પૈકી કોઈ નહીં
આપેલ બંને

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી (Science and Technology)
GSAT - 6 વિશે નીચેના પૈકી ક્યુ - કયા વિધાન - વિધાનો ખોટા છે ?

આપેલ બંને સાચાં છે.
આપેલ બંને
તે સૈન્ય સંચાર ઉપગ્રહ છે.
તેને GSLV D6ઑગસ્ટ, 2015મા પ્રસ્થાપિત કરવામાં આવ્યો.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી (Science and Technology)
IRNSS ના મુખ્ય ઉપયોગો કયા કયા છે ?
(i) જમીન, પાણી હવામાં નેવિગેશન(સંચારણ) સુવિધા.
(ii) આપત્તિ વ્યવસ્થા
(iii)સમયની ચોક્કસતા
(iv)દ્રશ્ય શ્રાવ્ય સંચરણ સુવિધા
(v) નકશાઓ તૈયાર કરવા

i, ii, iv
i, ii, iii અને iv
આપેલ તમામ
i, iv

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP