તળપદા
નીચે આપેલા તળપદા શબ્દનું શિષ્ટરૂપ વિકલ્પમાંથી શોધો. - છાંડો

વિકરાળ
છોડવું
છાંયડો
ગાંડો

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

તળપદા
તળપદા શબ્દનો અર્થ જણાવો. : દોથો

દંડ
ખોબો
પસ્તાળ
ખુરશીનો હાથો

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

તળપદા
તળપદા શબ્દના શિષ્ટરૂપ આપો : પોરો

વિસામો
રુદન
પાડો
કાચબો

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

તળપદા
આપેલ તળપદા શબ્દનું શિષ્ટરૂપ આપો : દાખડો

તકલીફ
દાખલો
ખાટલો
લાંબી લાકડી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

તળપદા
નીચે આપેલ સાચા તળપદા શબ્દનો શિષ્ટ શબ્દ લખો. : ઝાલવું

પકડેલ
ઝાલેલું
પકડવું
પકવવું

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

તળપદા
નીચે આપેલ તળપદા શબ્દનું શિષ્ટ રૂપ વિકલ્પમાંથી શોધો. : ઓસાણ

યાદ
ઉત્તમ
આ વર્ષે
ઓસત

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP