ઇન્ડિયન પીનલ કોડ 1860 (Indian Penal Code 1860)
CRPC ની કઈ કલમ મુજબ જ્યારે કોર્પોરેશન કે નોંધાયેલ મંડળી આરોપી હોય કે આરોપીઓ પૈકી એક હોય ત્યારે તે તપાસ કે ઈન્સાફી કાર્યવાહી માટે એક પ્રતિનિધિ નીમી શકે છે ?

કલમ 315
કલમ 301
કલમ 305
કલમ 320

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ઇન્ડિયન પીનલ કોડ 1860 (Indian Penal Code 1860)
IPC ની કલમ-326-A મુજબ, એસિડ અથવા જવલનશીલ પદાર્થોના ઉપયોગથી સ્વૈચ્છિક રીતે મહાવ્યથા કરવા બદલ કેટલી શિક્ષાની જોગવાઈ કરવામાં આવી છે ?

ફાંસીની સજા
5 લાખ રૂપિયા દંડ અને આજીવન કેદ
10 વર્ષથી ઓછી નહીં તેવી આજીવન કેદ
કાળાપાણી ની સજા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP