ઇન્ડિયન પીનલ કોડ 1860 (Indian Penal Code 1860)
કોમી, જાતિ કે વંશીય હિંસા દરમ્યાન કરવામાં આવેલા બળાત્કાર બદલ IPC ની કલમ -376 મુજબ કેટલી સજાની જોગવાઈ કરવામાં આવી છે ?

10 વર્ષથી ઓછી નહીં એવી આજીવન કેદ
14 વર્ષથી ઓછી નહીં એવી આજીવન કેદ
મૃત્યુ સુધીની આજીવન કેદ
20 વર્ષથી ઓછી નહીં એવી આજીવન કેદ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ઇન્ડિયન પીનલ કોડ 1860 (Indian Penal Code 1860)
CRPC ની કઈ કલમમાં જ્યારે ફરિયાદ કેસ અને પોલીસ તપાસ એક જ ગુનાના સંબંધમાં હોય ત્યારે અનુસરવાની કાર્યવાહી અંગે જોગવાઈ કરવામાં આવી છે ?

કલમ 211
કલમ 201
કલમ 181
કલમ 197

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP