GSSSB Economic Investigator Exam Paper (14-2-2021) / 164
જો કોઈ વિતરણના કુર્ટોસીસનો સહગુણક શૂન્ય હોય તો આવૃત્તિ વક્ર ___ થશે.

મેસોફર્ટીક
લેપ્ટોફર્ટીક
આપેલ પૈકી કોઈ નહીં
પ્લેટીકુર્ટીક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

GSSSB Economic Investigator Exam Paper (14-2-2021) / 164
છેલ્લા 10 વર્ષના ચોખા, ઘઉં અને મકાઈનું વર્ષવાર ઉત્પાદન ___ દ્વારા પ્રદર્શિત કરી શકાય છે.

પાસપાસેની સ્તંભાતિ
નળાકાર
સાદી સ્તંભાકૃતિ
તૂટેલી સ્તંભાકૃતિ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP