ગુજરાતનો ઈતિહાસ (History of Gujarat)
16 સદીમાં ગુજરાતમાં શાસનતંત્ર સંદર્ભે 'મિરેબકર' હોદ્દો કયા અધિકારીને આપવામાં આવતો ?

રાજાના અંગત મદદનીશ
વજીર
નૌસેનાના વડા
પાયદળના વડા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP