તળપદા
તળપદા શબ્દનું શિષ્ટરૂપ આપો : કપોત

કપુત્રી
કબૂતર
ચકલી
કપુત્ર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

તળપદા
નીચે આપેલા તળપદા શબ્દનું શિષ્ટરૂપ વિકલ્પમાંથી શોધો. - રૂંગું

રુદન
રુદન અને મંદબુદ્ધિ બંને
રુવાંટી
મંદબુદ્ધિ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

તળપદા
નીચે આપેલ તળપદા શબ્દનું શિષ્ટ રૂપ વિકલ્પમાંથી શોધો. : ટીંઢોર

ઢોરઢાંખર
ગારમાટીનું
દોડાદોડી
ગરમ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

તળપદા
તળપદા શબ્દનું શિષ્ટરૂપ આપો : દોગામી

વિદ્વાન
દગો
બેગાઉ
દુર્ગામી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

તળપદા
નીચે આપેલ તળપદા શબ્દનું શિષ્ટરૂપ આપો. : નહાર

રાત
દિવસ
નહેર
નખ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP