વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી (Science and Technology)
ઇન્ડીયન રિજીઓનલ નેવિગેશન સેટેલાઇટ સિસ્ટમ 1D (IRNSS-1 D) સેટેલાઈટ કઈ તારીખે છોડવામાં આવ્યો હતો ?

28 માર્ચ, 2015
7 ડિસેમ્બર, 2014
8 જાન્યુઆરી, 2015
10 નવેમ્બર, 2014

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી (Science and Technology)
કમ્પ્યુટરની મેમરી બાબતે ખરા વિધાનો પસંદ કરો.

RAM અને ROM પ્રાથમિક મેમરીના પ્રકારો છે.
આપેલ બંને
આપેલ પૈકી કોઈ નહીં
સેકન્ડરી મેમરીનો સીધો જ ઉપયોગ CPU દ્વારા થઈ શકે છે.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી (Science and Technology)
ભુવન અંગે ખરા વિધાન - વિધાનો પસંદ કરો.

આપેલ પૈકી કોઈ નહીં
ઈસરો દ્વારા ગુગલ અર્થની માફક તૈયાર કરાયેલ Virtual Glob Information Programme છે.
ગંગા સફાઈ અભિયાનની દેખરેખ માટે તેનો ઉપયોગ થશે.
આપેલ બંને

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી (Science and Technology)
''Indomitable Spirit" (ઈનડોમિટેબલ સ્પિરીટના લેખક કોણ છે ?

એમએસ સ્વામીનાથન
હોમી ભાભા
સી.વી. રામન
ડો.એ.પી.જે. અબ્દુલ કલામ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP