સંખ્યા, વર્ગ, ઘન, અપૂર્ણાંક, એકમો
બે આંકડાની એક સંખ્યાના દશકનો અંક એકમના અંકથી 3 ગણો છે. જો અંકની અદલાબદલી ક૨વામાં આવે તો મળતી સંખ્યા નવી સંખ્યા મૂળ ક૨તા સંખ્યા 36 જેટલી નાની બને છે, તો તે મૂળ સંખ્યા કઈ ?

42
62
52
32

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સંખ્યા, વર્ગ, ઘન, અપૂર્ણાંક, એકમો
નીચે દર્શાવેલા જોડકા યોગ્ય રીતે જોડો :
(1) 1 ચો.વાર
(2) 1 પ્રકાશવર્ષ
(3) 1 હેકટર
(4) 1 મીટર
(a) 10,000 ચો.મી.
(b) 9,460 અબજ કિ.મી.
(c) 0.836126 ચો.મી.
(d) 1000 મિલિમીટર

1-c, 2-b, 3-a, 4-d
1-b, 2-c, 3-a, 4-d
1-d, 2-a, 3-b, 4-c
1-a, 2-b, 3-c, 4-d

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP