વસતી (Population)
સને 2011ની વસ્તી ગણતરી મુજબ ગુજરાત રાજ્યમાં સૌથી વધારે વસ્તી કયા વય જૂથમાં (Age groupwise population) છે ?

25 થી 34
15 થી 24
35 થી 59
7 થી 14

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વસતી (Population)
રાજ્યમાં જાતિ પ્રમાણ ગ્રામ્ય ક્ષેત્રમાં અને શહેરી વિસ્તારમાં કેટલું છે ?

943 અને 880
949 અને 880
943 અને 919
949 અને 919

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વસતી (Population)
ગુજરાતના કયા જિલ્લામાં સૌથી વધુ અનુસૂચિત જાતિની વસ્તી આવેલ છે ? (2011ની વસ્તી ગણતરી પ્રમાણે)

રાજકોટ
કચ્છ
અમદાવાદ
બનાસકાંઠા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP