ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
'આવતું વાદળ દેખી મુખથી ન કશું કહું' - રેખાંકિત પ્રત્યયનો વિભક્તિ પ્રકાર જણાવો.

અપાદાન વિભક્તિ
અધિકરણ વિભક્તિ
સંબંધ વિભક્તિ
કરણ વિભક્તિ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
નીચે આપેલ વાક્યનો કર્તરિ પ્રયોગનો સાચો વિકલ્પ શોધો.
છાયાથી ગંધર્વના પ્રેમમાં પડાયું.

છાયા ગંધર્વને પ્રેમ કરે છે.
છાયા ગંધર્વના પ્રેમમાં પડી.
શું છાયા ગંધર્વના પ્રેમમાં પડી.
છાયા ગંધર્વને પ્રેમ કરશે.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP