ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
તારે કેવા ચોખા ખાવા, સડેલા કે ચડેલા ? - વાક્યમાં અલ્પવિરામ પછી કયું કૃદંત છે ?

ભૂતકૃદંત
હેત્વર્થકૃદંત
વર્તમાનકૃદંત
વિધ્યર્થકૃદંત

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
વિરુદ્ધાર્થી શબ્દમાં કઈ જોડી સાચી નથી ?

સાપેક્ષ - નિરપેક્ષ
સાધક - સાધિકા
લાભ - ગેરલાભ
ક્ષણિક - શાશ્વત

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
'શિયાળામાં ગુલાબી ઠંડી પડે છે' પ્રસ્તુત વાક્યમાં 'ગુલાબી' શબ્દનો વ્યાકરણિક મોભો જણાવો.

સંયોજક
વિશેષણ
ક્રિયાવિશેષણ
સંજ્ઞા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP