ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
નીચે આપેલાં વાક્યોમાંથી ખરું વાક્ય ઓળખી બતાવો.

'હું ગીત ગાઉં છું - વાક્ય કર્મણિપ્રયોગ ગણાય
તેનું રૂપ અદ્ભૂત છે. - આ વિધાન વાક્ય છે.
નો-ની-નું-નાં - આ પ્રત્યયો પાંચમી વિભક્તિના છે.
કિંમત એટલે પૈસા - આ નિષેધ વાક્ય છે.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP