ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
નીચેના શબ્દના સાચી રીતે છૂટા પાડેલા સ્વર-વ્યંજનો (ધ્વનિ શ્રેણી) વિકલ્પમાંથી શોધો.
વિજ્ઞાન

આપેલ પૈકી એક પણ નહીં
વ્ + ઈ + જ્ + ન્ + આ + ન્ + અ
વ્ + ઈ + જ્ઞા + આ + ન્ + અ
વ્ + ઈ + જ્ઞ્ + આ + ન્ + અ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
મારે હવે ખરેખર વાંચવાની જરૂર છે. - રેખાંકિત ક્રિયાવિશેષણ કયા પ્રકારનું છે ?

એક પણ નહીં
રીતવાચક
નિશ્રયવાચક
પ્રમાણવાચક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
મંદાક્રાંતા છંદની પંક્તિ શોધીને લખો.

છે કો મારું અખિલ જગમાં ? બૂમ મેં એક પાડી
કાળી ધોળી રાતી ગાય, પીએ પાણી ચરવા જાય
કદી મારી પાસે વન વન તણા હોત કુસુમો
સમુદ્રમાં ભણી ઉપડ્યા કમરને કસી રંગથી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
નીચેના શબ્દોમાંથી કયું શબ્દજૂથ શબ્દકોશનાં ક્રમમાં છે.

દિવસ, ધીરજ, ભાગ, ઘોડો, દિવાળી
ઘોડો, દિવસ, દિવાળી, ધીરજ, ભાગ
ઘોડો, ધીરજ, દિવસ, દિવાળી, ભાગ
ધીરજ, દિવાળી, ભાગ, દિવસ, ઘોડો

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
ઓળિયા એટલે ?

મરણપ્રસંગે ખભા પર મૂકવામાં આવતું વસ્ત્ર
વસ્ત્રપટમાં ચિત્રાંકન
સ્ત્રીનું એક ઘરેણું
કલમનો ખડિયો

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP