ગુજરાતની ભૂગોળ (Geography of Gujarat)
ઓછી ખેડનો વિચાર નીચેના પૈકી શું ઘટાડવા કરવામાં આવ્યો હતો ?

નિતાર
જમીનની સખ્ખતાઈ
નીંદણ
જમીનમાં પાણી ઉતારવાનું

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP