કુદરતી આપત્તિ વ્યવસ્થાપન (Natural Disaster Management)
એ કઈ શાળામાં થયેલી આગની સૌથી મોટી ત્રાસદી હતી કે જેના પછી શાળાઓને આગની સામે સુરક્ષિત રાખવા ઓથોરિટી સક્રિય થઈ હતી ?

2004 ની ઈન્ડિયન ઓસિયન સુનામી
2004 ની કુંભકોરમ ફાયર ટ્રેજેડી
2001 નો ગુજરાતનો ભૂકંપ
1995 ની ડબવાલી ફાયર ટ્રેજેડી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કુદરતી આપત્તિ વ્યવસ્થાપન (Natural Disaster Management)
અકસ્માતમાં પ્રથમ દર્શનીય પુરાવો (Prima Facie Evidence) કોને કહેવામાં આવે છે ?

સાક્ષીની જુબાનીને
પંચનામાને
તબીબી પ્રમાણપત્રને
આપેલ તમામ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કુદરતી આપત્તિ વ્યવસ્થાપન (Natural Disaster Management)
ધરતીકંપને કેવા પ્રકારની આપતી કહી શકાય ?

આકાશી આપત્તિ
માનવસર્જિત આપત્તિ
ભૌતિક આપત્તિ
કુદરતી આપત્તિ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કુદરતી આપત્તિ વ્યવસ્થાપન (Natural Disaster Management)
આપત્તિમાં પુનર્વસન શું છે ?

શાળાને શૈક્ષશિક સહકાર આપવો.
શાળા બનાવવી.
સમુદાયને છાપરા અને આપત્તિની તૈયારીની તાલીમ પૂરાં પાડવા.
લાંબા સમયની પુનઃપ્રાપ્તિ માટે ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવાની સાથે તાત્કાલિક રાહત પછી કાયમી સ્વરૂપમાં પૂરો પાડવામાં આવતો સહકાર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કુદરતી આપત્તિ વ્યવસ્થાપન (Natural Disaster Management)
'વીજળીનું જોડાણ બંધ કરી દો' - આવી સૂચના કઈ આપત્તિ માટે આપવામાં આવે છે ?

આગ, ભૂકંપ, પૂર, શોર્ટસર્કિટ, સુનામી, ભૂકંપ અને ઔદ્યોગિક આપત્તિ
ભૂકંપ અને સુનામી
આગ, ભૂકંપ અને શહેરી પૂર
શોર્ટ સર્કિટ અને આગ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP