કુદરતી આપત્તિ વ્યવસ્થાપન (Natural Disaster Management)
આપત્તિના પ્રકારો છે –

કુદરતી, માનવસર્જિત અને હવામાનલક્ષી
અકસ્માતો, કુદરતી અને જળ પ્રદૂષણ
કુદરતી, સ્વાસ્થ્ય સંબંધી અને પર્યાવરણલક્ષી
કુદરતી, રાજકીય અને પર્યાવરણલક્ષી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કુદરતી આપત્તિ વ્યવસ્થાપન (Natural Disaster Management)
નેશનલ ડિઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટ ઓથોરિટીના અધ્યક્ષ કોણ હોય છે ?

રાષ્ટ્રપતિ
સંરક્ષણમંત્રી
ગૃહમંત્રી
વડાપ્રધાન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કુદરતી આપત્તિ વ્યવસ્થાપન (Natural Disaster Management)
'જી.એસ.ડી.એમ.એ.' નું આખું નામ શું છે ?

ગુજરાત સ્ટેટ ડ્રાઉટ માઈટીગેશન ઓથોરિટી
ગુજરાત સ્ટેટ ડ્રાઉટ મેનેજમેન્ટ ઓથોરિટી
ગુજરાત સ્ટેટ ડિઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટ ઓથોરિટી
ગુજરાત સ્ટેટ ડ્રગ્સ મેનેજમેન્ટ ઓથોરિટી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કુદરતી આપત્તિ વ્યવસ્થાપન (Natural Disaster Management)
ભૂકંપનું ઉદ્ગમ બિંદુ આ નામથી ઓળખાય છે –

એપીસેન્ટર (અધિકેન્દ્ર)
અર્થકવેક પોઈન્ટ
સાઈઝીમિક સેન્ટર
કોસ્મિક સેન્ટર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP