કુદરતી આપત્તિ વ્યવસ્થાપન (Natural Disaster Management)
આપત્તિમાં પુનર્વસન શું છે ?

શાળાને શૈક્ષશિક સહકાર આપવો.
લાંબા સમયની પુનઃપ્રાપ્તિ માટે ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવાની સાથે તાત્કાલિક રાહત પછી કાયમી સ્વરૂપમાં પૂરો પાડવામાં આવતો સહકાર
શાળા બનાવવી.
સમુદાયને છાપરા અને આપત્તિની તૈયારીની તાલીમ પૂરાં પાડવા.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કુદરતી આપત્તિ વ્યવસ્થાપન (Natural Disaster Management)
આપત્તિના પ્રકારો છે –

કુદરતી, માનવસર્જિત અને હવામાનલક્ષી
કુદરતી, રાજકીય અને પર્યાવરણલક્ષી
અકસ્માતો, કુદરતી અને જળ પ્રદૂષણ
કુદરતી, સ્વાસ્થ્ય સંબંધી અને પર્યાવરણલક્ષી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કુદરતી આપત્તિ વ્યવસ્થાપન (Natural Disaster Management)
'જી.એસ.ડી.એમ.એ.' નું આખું નામ શું છે ?

ગુજરાત સ્ટેટ ડ્રાઉટ માઈટીગેશન ઓથોરિટી
ગુજરાત સ્ટેટ ડ્રાઉટ મેનેજમેન્ટ ઓથોરિટી
ગુજરાત સ્ટેટ ડિઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટ ઓથોરિટી
ગુજરાત સ્ટેટ ડ્રગ્સ મેનેજમેન્ટ ઓથોરિટી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કુદરતી આપત્તિ વ્યવસ્થાપન (Natural Disaster Management)
‘ઉકાળેલું પાણી પીઓ'આવી સૂચના કઈ આપત્તિ માટે આપવામાં આવે છે ?

પૂર, સુનામી, મહામારી
આગ, ભૂકંપ અને શહેરી પૂર
જવાળામુખી પર્વત, યુદ્ધ અને દુકાળ
દુકાળ, ભૂકંપ અને સુનામી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP