ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
નીચેના વાક્યમાંથી સંયોજક વાળું વાકય શોધો.

હું તો ચાલ્યો.
પરેશ પરીક્ષામાં વાંચવાનો તો હતો.
પરીક્ષામાં વાંચશો તો પાસ થશો.
રમેશ તો આજે આવવાના છે.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
સાચી જોડણીવાળુ શબ્દજૂથ કયું છે ?

સંન્યાસી, પુનરુચ્ચાર
પૃથ્થકરણ, મિલ્કત
નિરાભિમાની, દ્વિતિય
શૌર્યતા, જીંદગી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP