મહત્વના દિવસો (Important Days)
વ્યકિતની તંદરસ્તી જાળવી રાખવા માટે યોગા એક અનોખી શારિરિક સાધના છે. આ અંતર્ગત આંતરરાષ્ટ્રીય યોગ દિવસ કઈ તારીખે મનાવવામાં આવે છે ?

12 મી જૂન
22 સપ્ટેમ્બર
19 સપ્ટેમ્બર
21 મી જૂન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

મહત્વના દિવસો (Important Days)
નીચે દર્શાવેલ જોડકાં પૈકી અયોગ્ય જોડ પસંદ કરો.

World Environment Day - 5 September
National Energy Conservation Day - 14 December
World Diabetes Day - 14 November
National Science Day - 28 February

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP