બાયોલોજી (Biology)
સંજીવન શક્તિનું પ્રમાણ કયા સમુદાયમાં વધુ હોય છે ?

શૂળત્વચી
સરીસૃપ
સછિદ્ર
પૃથુકૃમી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
પ્રથમ અર્ધીકરણના વિભાજન દરમિયાન સમજાત રંગસૂત્રની જોડની રંગસૂત્રિકાઓ વચ્ચે જનીનીક દ્રવ્યની ફેરબદલી થાય છે. તેને શું કહે છે ?

સાયનેપ્સિસ
સ્વસ્તિક
રૂપાંતરણ
વ્યતીકરણ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
સંગત જોડ શોધો:

દ્વિધ્રુવીત્રાક - ભાજનાવસ્થા
બહુકોષકેન્દ્રકી – કોષકેન્દ્ર વિભાજન
ભાજનતલ - અંત્યાવસ્થા
પુનઃસ્થાપન - ભાજનોત્તરાવસ્થા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
ઘટતી જતી ભિન્નતાનો સાચો ક્રમ દર્શાવે છે.....

જાતિ-વર્ગ-કુળ-સૃષ્ટિ
વર્ગ-સૃષ્ટિ-જાતિ-કુળ
સૃષ્ટિ-વર્ગ-કુળ-જાતિ
જાતિ-કુળ-વર્ગ-સૃષ્ટિ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
લાઈકેનના ફળકાય કેવા આકારના હોય છે ?

ગોળાકાર
કપ આકાર
ચંબુ આકાર
કપ આકાર અને ચંબુ આકાર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
કયા સમુદાયનાં પ્રાણીઓનું શરીર ઓસ્ટીયા, નલિકાઓ, ગુહાઓ અને આસ્યક ધરાવે છે ?

સછિદ્ર
પૃથુકૃમિ
પ્રજીવ
સૂત્રકૃમિ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP