કમ્પ્યુટર (Computer)
નીચેનામાંથી કમ્પ્યુટરની ખાસિયત કઈ છે ?

આપેલ તમામ
ચોકસાઈ
વિપુલ પ્રમાણમાં સંગ્રહક્ષમતા
ઝડપ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
તમે માઉસનું સેટિંગ કયાંથી બદલી શકો છો ?

Control Panel > mouse
Setting> mouse
Hardware setting
આપેલ પૈકી એક પણ નહીં

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
આધુનિક સમયમાં રીમોટ ડેટા સ્ટોરેજ સાથેના સોફ્ટવેરને શું કહેવામાં આવે છે ?

Data Warehouse
Data Mining
Expert slSystem
Cloud Based

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP