કમ્પ્યુટર (Computer)
ગૂગલની સ્થાપના કોણે કરી છે ?

લેરી પેન, સર્ગેઈ બ્રિન
લેરી પેજ, સર્ગેઈ બ્રિક
લેરી પેજ, સર્ગેઈ બ્રિન
લેરી પેક, સર્ગેઈ બ્રિન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP